บัญชีผู้ใช้งานของ pornnapha

Register date: 22/12/2018

0924609645

0924609645

User Description

การสร้างแรงจูงใจในการทำงานที่ทรงพลัง (Motivation for Work Successful) หลักการและเหตุผล เป้าหมายสูงสุดในการบริหารงานคือได้แก่การจัดการให้ผู้ใ...

28/02/2019
ฟรี
ฝึกอบรม
Read more

การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน(หัวหน้างานอัจฉริยะ) Supervisory Skills (GENIUS SUPERVISOR) หลักการและเหตุผล หัวหน้างานทุกระดับถือเป็นบุคลากรที่มีควา...

27/02/2019
ฟรี
ฝึกอบรม
Read more

การพัฒนาทักษะหัวหน้างานและภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างาน 4.0 Supervisory Skills & Leadership Development for Leader 4.0 หลักการและเหตุผล พนัก...

22/02/2019
เช็คกับผู้ประกาศ
ฝึกอบรม
Read more

การบริหารองค์กรในยุค Thailand 4.0 หลักการและเหตุผล การพัฒนาประเทศในยุคดิจิทัลต้องอาศัยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง ทั้งในมิติทางเศรษฐก...

21/02/2019
ฟรี
ฝึกอบรม
Read more

การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในการทำงาน (Effective Problem Solving & Decision Making) •ปัญหา (Problem) ทำให้เกิดการพัฒนา ปัญหาไม่ใช่สิ่งเลวร้...

20/02/2019
ฟรี
ฝึกอบรม
Read more

การทำงานเป็นทีมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Effective Teamwork for Success) หลักการและเหตุผล ภายใต้สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่มีความหลาก...

19/02/2019
ฟรี
ฝึกอบรม
Read more

การจัดการข้อขัดแย้งเพื่อสร้างสัมพันธภาพในงาน (Conflict Management for Work Relations) หลักการและเหตุผล ภายใต้สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่มีคว...

16/02/2019
ฟรี
ฝึกอบรม
Read more

การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้บังคับบัญชา Leadership Development for Leader หลักการและเหตุผล การพัฒนาเพิ่มทักษะและขีดความสามารถของบุคลากรผู้นำใน...

15/02/2019
ฟรี
ฝึกอบรม
Read more

การคิดเชิงระบบในการทำงาน (Systematic Thinking in Effective Action) หลักการและเหตุผล การทำงานของสมองนั้นมีความซับซ้อน ทำให้เกิดกระบวนการของกา...

11/02/2019
ฟรี
ฝึกอบรม
Read more

การสร้างจิตสำนึกรักองค์กรและการทำงานเป็นทีมเพื่อความสำเร็จ (Organizational Awareness & Teamwork for Success) หลักการและเหตุผล ปัจจุบันผู...

09/02/2019
ฟรี
ฝึกอบรม
Read more