หลักสูตรฝึกอบรม In-house Training สถาบันฝึกออบรมวิสด้อม แม็กซ์ เซ็นเตอร์

ฟรี
11/02/2019 ภาคตะวันออก, ชลบุรี 245/58 ม.3 15

คำอธิบาย

การคิดเชิงระบบในการทำงาน
(Systematic Thinking in Effective Action)

หลักการและเหตุผล
การทำงานของสมองนั้นมีความซับซ้อน ทำให้เกิดกระบวนการของการคิดในหลากหลายมิติ การคิดเชิงระบบ เป็นหนึ่งในความสามารถที่สมองสามารถทำให้คนประสบความสำเร็จ ด้วยการมีระบบในการคิดเพราะกระบวนการของความคิดที่เกิดจากสมองนั้น ได้ถูกนำขึ้นมาวิเคราะห์ เพื่อให้ทุกคนนั้นสามารถที่จะนำความคิดมาใช้อย่างเต็มที่ในมิติต่าง ๆ ของการทำงาน เพราะจากสภาพการทำงานในปัจจุบันนั้น “การคิด” ของมนุษย์เป็นสิ่งถูกใช้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมทุกอย่างในองค์กรให้มีทิศทางที่เจริญก้าวหน้าหรือจะถดถอยลง ซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงพลังของการคิดนั้นเอง การคิดของทุกคนจึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญ ทำให้เกิดการวินิจฉัย การประเมิน การตัดสินใจ การวางแผนและการคาดการณ์ในอนาคตต่างๆ จึงเป็นเรื่องที่ดีถ้าองค์กรใดมีบุคลากรที่มีความสามารถที่จะคิดเป็นระบบ สามารถที่จะเข้าใจโครงสร้างของการจัดระบบความคิดทำให้สิ่งที่อยู่รอบตัวในการทำงานนั้น มีระบบ มีขั้นตอน โดยอาศัยกระบวนการที่สำคัญ ที่ถูกกลั่นกรองมาจากความคิด ย่อมทำให้ธุรกิจของตนเองนั้น ได้เปรียบในการแข่งขัน เพราะจะทำให้ตนเองมีโอกาสที่จะได้รับชัยชนะเหนือผู้อื่น ได้อย่างไม่ยากเย็น
หลักสูตร “เทคนิคการคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking in Effective Action)” ได้ถูกออกแบบมาตามแนวคิดของการทำงานของฐานสมอง ที่เรียกว่า Brain Best Learning หรือ BBL ทำให้การคิดเชิงระบบมีความสอดคล้องกับวิธีการทำงานของสมองแต่ละคนได้อย่างเหมาะสม สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยการหาความสัมพันธ์เชิงระบบจากการทำงานต่าง ๆ นำไปสู่การหาข้อสรุปของระบบการทำงานการตัดสินใจ รวมถึงการวางแผนเพื่อปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วในเรื่องต่างๆ ทำให้ได้งานอย่างมีคุณภาพอีกทั้ง มีประสิทธิภาพ อันเป็นประโยชน์ยิ่งให้กับทุก ๆ องค์กร

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
1. เรียนรู้หลักการและองค์ประกอบพื่นฐานของการคิดเชิงระบบ
2. พัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบ และประยุกต์ใช้เทคนิคช่วยคิดเชิงระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
สัมฤทธิผลของการแก้ไขปัญหา
3. ประยุกต์ใช้การคิดเชิงระบบเพื่อเพิ่มผลิตภาพในการปฏิบัติงาน เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทำ
รายงาน การนำเสนองาน การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การวางแผน ฯลฯ ที่สามารถวัดประเมินผล
เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและผลลัพธ์ทางธุรกิจขององค์กรได้

หัวข้อการอบรม
Module ที่ 1 เข้าใจการคิดเชิงระบบ
✓ ความหมาย ความสำคัญของการคิดเชิงระบบกับการดำเนินธุรกิจ
✓ อะไรคือระบบ?? อะไรคือการคิดเชิงระบบ??
✓ ประโยชน์ของการคิดเชิงระบบ
✓ มุมมองเรื่องข้อมูลกับการคิดและจะใช้การคิดเชิงระบบกับเรื่องใดได้บ้าง?
✓ การคิดในรูปแบบต่างๆและธรรมชาติกับการใช้สมอง 2 ซีก (Workshop)
✓ คุณสมบัติของคนที่สามารถคิดเชิงระบบ
✓ กระตุ้นให้เกิดความตระหนักให้เห็นศักยภาพและคุณค่าในตนเอง
✓ แนวคิด 4 life Position & Mental Model เพื่อเข้าใจพื้นฐานโครงสร้างความคิดและรูปแบบ
การตอบสนองของแต่ละคน(Workshop)

Module ที่ 2 การพัฒนาความคิดเชิงระบบ
การรู้จักและเข้าใจพฤติกรรมของเราและผู้อื่นด้วย DISC เพื่อพัฒนาความคิด (Workshop)
เข้าใจ Gen เขา Gen เรา เพื่อเข้าใจความหลากหลายทางความคิดและพฤติกรรม
4 สิ่งที่ควรมีในการคิดเชิงระบบ
องค์ประกอบและขัน้ ตอนของการคิดเชิงระบบ
ทักษะของการคิดเชิงระบบ(Workshop)
กับดักความคิดและการก้าวข้าม
เทคนิคการพัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบ(Workshop)
การคิดเชิงระบบกับการประยุกต์ในการทำงาน

หมายเหตุ ** การดำเนินการบรรยายโดยการผ่านการทำกิจกรรมร่วมกันและถอดบทเรียนและแง่คิดจาก
กิจกรรมนั้น ๆ
** เนื้อหาการบรรยายอาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างโดยความเหมาะสม ทั้งนีขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์และระยะเวลาการอบรมเป็นหลัก

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
- ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน ผู้ช่วยหัวหน้างาน เจ้าหน้าที่อาวุโส พนักงานทุกระดับในองค์กร
- ผู้สนใจทั่วไป

วิธีการสัมมนา
1. บรรยาย (Lecture) แบบมีส่วนร่วม 50%
2. กิจกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ABL / Work Shop / Case Study 40%
3. สรุปบทเรียน / แลกเปลี่ยนความคิดเห็น / ถาม-ตอบ 10%

จำนวนผู้เข้าอบรม ไม่เกิน 35 ท่าน
ระยะเวลาที่อบรม 1 วัน (09.00 -16.30 น.)
ห้องสัมมนาและอุปกรณ์ที่ต้องใช้
• จัดเป็นกลุ่มๆ ละ 3-6, 5-8, 8-10 ที่นั่งหรือเป็นรูปตัวยู(เฉพาะเก้าอี้)
• Post-it หลากสี, กระดาษ Flip Chart ตามจานวนกลุ่ม
• อุปกรณ์เล่นเกมที่สอดคล้องกับหลักสูตร
• LCD Projector, เครื่องเสียง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพรนภา / คุณฐิติมา / คุณสมศักดิ์ชัย
บริษัท วิสด้อม แม็กซ์ เซ็นเตอร์ จำกัด
Tel; 062-567-8524, 098-789-4524, 038-109-260, 092-460-9645 Fax; 038-109-261
Email; [email protected], [email protected]
Website; www.wisdommaxcenter.com Facebook; www.facebook.com/wisdommaxcenter


ข้อมูลที่มีประโยชน์

  • หลีกเลี่ยงการ ฉ้อโกงโดยเลือกการพบปะเพื่อทำการซื้อ ขาย หรือทำการชำระเงินผ่านทางระบบ Paypal
  • ไม่ควรทำการชำระเงินโดย Western Union, Moneygram หรือการชำระเงินอื่น ๆ ที่ไม่มีความน่าเชื่อถือ
  • กรุณาอย่าทำการขายนอกพื้นที่ จังหวัดหรือประเทศไทย. และอย่ารับเช็คจากนอกประเทศของคุณ
  • เว็บไซต์นี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำรายการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการชำระเงินใด ๆ ,การขนส่ง,การทำธุรกรรมหรือการรับประกันบริการรับฝากทรัพย์สินหรือข้อเสนอใน "การคุ้มครองผู้ซื้อ " หรือ "การรับรองผู้ขาย "