เปิดจองอบรมหลักสูตร Public Training สถาบันฝึกออบรมวิสด้อม แม็กซ์ เซ็นเตอร์

3,200 บาท
24/01/2019 ภาคตะวันออก, ชลบุรี 245/58 ม.3 23

คำอธิบาย

หลักสูตรฝึกอบรม Public Training สถาบันฝึกออบรมวิสด้อม แม็กซ์ เซ็นเตอร์
อบรมในวันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2562
การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน(หัวหน้างานอัจฉริยะ)
Supervisory Skills (GENIUS SUPERVISOR)

หลักการและเหตุผล
หัวหน้างานทุกระดับถือเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญยิ่งต่อองค์กรที่จะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผู้ที่ดำรงตำแหน่ง “หัวหน้างาน” ได้ชื่อว่าเป็นกลไกสำคัญที่สามารถบ่งชี้ให้เห็นหรือได้ทราบว่า “องค์กรนั้นจะก้าวหน้าหรือก้าวไกลได้มากน้อยเพียงไร” หัวหน้างานในสายงานต่าง ๆ จึงล้วนแต่มีความสำคัญและมีอิทธิพลต่อการบังคับบัญชา การสอนงาน การมอบหมายและติดตามงาน การประสานงาน แรงงานสัมพันธ์และผลสำเร็จของงานที่จะเกิดขึ้น แต่เป็นที่น่าเสียดายอย่างมาก หาก “หัวหน้างาน” ขาดความพร้อมในการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ทั้งเรื่องทักษะการบริหารจัดการขั้นพื้นฐานซึ่งรวมไปถึงกรอบความคิด ( Mind set) ที่แสดงออกมาในเชิงพฤติกรรมและบุคลิกภาพ ทำให้มีผลเสียอย่างมากต่อองค์กรและหน่วยงานนั้นๆ
หลักสูตรนี้จะให้ความรู้กับบุคคลใดก็ตามที่ดำรงตำแหน่ง “หัวหน้างาน” ซึ่งจะได้รับการถ่ายทอดตั้งแต่ กรอบแนวคิด (Mind set) ทัศนคติ (Attitude) การรู้จักตนเอง (Self-Approach) และเทคนิคการทำงาน (Supervisory Techniques) ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและวุฒิภาวะที่ดีทั้งศาสตร์และศิลป์เป็นที่ยอมรับและศรัทธาของผู้ใต้บังคับบัญชาและเป็นที่เชื่อถือและไว้เนื้อเชื่อใจของผู้บังคับบัญชา ฝ่ายบริหารและองค์กร

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
1.เพื่อให้เข้าใจ กรอบแนวคิด (Mid set) ของการดำรงตำแหน่งหัวหน้างานที่ทรงประสิทธิภาพ
2.เพื่อสร้างความเข้าใจใน “บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ” ของหัวหน้าและความคาดหวังขององค์กร
3.เรียนรู้และเข้าใจในคุณลักษณะ, สภาวะ, และพฤติกรรมของหัวหน้างานและผู้ใต้บังคับบัญชาและแนวทางการทำงานร่วมกันตามพฤติกรรมชี้บ่งของตนเองและลูกน้องอย่างเต็มประสิทธิภาพ
4.เรียนรู้และนำกฎแห่งการเป็น “หัวหน้างานอัจฉริยะ” ไปใช้ในการบริหารเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.เรียนรู้เทคนิคและทักษะใน เครื่องมือในการทำงาน ของการเป็นหัวหน้างานที่จำเป็นและสามารถนำไปปรับใช้ได้ทันที

หัวข้อการสัมมนา
1. กรอบแนวคิด (Mind set) ของการเป็นหัวหน้างาน
2. ความสำคัญของ “หัวหน้างาน” ในองค์กร
3. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างานในองค์กร
4. แบบอย่างพฤติกรรมและคุณลักษณะของหัวหน้างานที่ประสบความสำเร็จ
5. พฤติกรรมและโทสะลักษณะแห่งความล้มเหลวของหัวหน้างาน / Workshop
6. 4H จิตวิทยาการบริหารและครองใจผู้ใต้บังคับบัญชา
7. กฎแห่งการเป็น “ หัวหน้างานอัจฉริยะ” เก่งคน เก่งงาน เก่งคิด เก่งใช้ชีวิต เก่งพิชิตปัญหา
วิเคราะห์ตนเองด้วย Transactional Analysis(TA)และรู้จักผู้บังคับบัญชาด้วย DISC / Workshop
วิธีการปรับปรุงสภาวะการบริหารของตัวเองและแนววิธีการทำงานร่วมกับลูกน้อง
8. รู้จักสถานภาพของเรา(หัวหน้างาน) อยู่ตรงไหนในองค์กร
9. ความรู้และทักษะที่จำเป็นต้องมีสำหรับหัวหน้างาน
10. สุดยอดทักษะการทำงานของหัวหน้างานอัจฉริยะ
ทักษะการสื่อสารและการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ
ทักษะการแก้ตัดสินใจและแก้ไขปัญหา
ทักษะ “การสอนงาน” ที่หัวหน้าทุ่มเทและลูกน้องเข้าใจ
ทักษะการ “ทำงานเป็นทีม” อย่างมีประสิทธิภาพ
11. สรุปแนวทางปฏิบัติที่สำคัญสำหรับหัวหน้างาน “อัจฉริยะ”

รูปแบบการสัมมนา:
- บรรยาย (Lecture) แบบมีส่วนร่วม 60%
- กิจกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ABL / Work Shop / Case Study 30%
- สรุปบทเรียน / แลกเปลี่ยนความคิดเห็น / ถาม-ตอบ 10%

หลักสูตรเหมาะสำหรับ
ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน ผู้ช่วยหัวหน้างาน เจ้าหน้าที่อาวุโส ทุกระดับในองค์กร
ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน (09.00 – 16.00 น.)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพรนภา / คุณธิติมา / สมศักดิ์ชัย
บริษัท วิสด้อม แม็กซ์ เซ็นเตอร์ จำกัด
Tel; 062-567-8524, 092-460-9645, 038-109-260 Fax; 038-109-261
Email; [email protected], [email protected]
Website; www.wisdommaxcenter.com Facebook; www.facebook.com/wisdommaxcenter


ข้อมูลที่มีประโยชน์

  • หลีกเลี่ยงการ ฉ้อโกงโดยเลือกการพบปะเพื่อทำการซื้อ ขาย หรือทำการชำระเงินผ่านทางระบบ Paypal
  • ไม่ควรทำการชำระเงินโดย Western Union, Moneygram หรือการชำระเงินอื่น ๆ ที่ไม่มีความน่าเชื่อถือ
  • กรุณาอย่าทำการขายนอกพื้นที่ จังหวัดหรือประเทศไทย. และอย่ารับเช็คจากนอกประเทศของคุณ
  • เว็บไซต์นี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำรายการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการชำระเงินใด ๆ ,การขนส่ง,การทำธุรกรรมหรือการรับประกันบริการรับฝากทรัพย์สินหรือข้อเสนอใน "การคุ้มครองผู้ซื้อ " หรือ "การรับรองผู้ขาย "