หลักสูตรฝึกอบรม In-house Training สถาบันฝึกออบรมวิสด้อม แม็กซ์ เซ็นเตอร์

ฟรี
11/01/2019 ภาคตะวันออก, ชลบุรี 245/58 ม.3 9

คำอธิบาย

การสร้างความสามัคคีและความรักต่อองค์กร
Be Harmonize & Organizational Awareness)

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันผู้บริหารส่วนใหญ่ต้องการที่จะให้พนักงาน มีความผูกพันกับองค์กรมากขึ้น เนื่องจากการปฏิบัติตนของพนักงานไม่ค่อยมีความรักต่อองค์กร ไม่มองว่าองค์กรเป็นเสมือนบ้านของตัวเองเหมือนในอดีต ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่าง เช่น การมีทัศนคติเชิงลบต่อองค์กร , การมองเห็นแต่ข้อเสียขององค์กรเพียงด้านเดียว เป็นต้น
การสร้างจิตสานึกรักและความสามัคคีในองค์กรจึงเป็นโจทย์ที่ผู้บริหารต้องการแก้ไขเป็นที่สุด เพราะหากสามารถทาให้พนักงานมีความผูกพันกับองค์กรและทีมงานที่แน่นแฟ้นมากขึ้นเท่าไร การทางานก็จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นเท่านั้น
บุคลากรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรคงต้องเป็นผู้สร้างจิตสานึกรักองค์กรและความสามัคคีขึ้นด้วยตัวเอง โดยการสร้างภาพลักษณ์องค์กรในฝันให้มีความสอดคล้องกับคุณค่าและวัฒนธรรมที่องค์กรเป็นอยู่ รวมทั้งการปฏิบัติตัวในการสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคีที่ดีต่อบุคคลรอบข้างในองค์กร เพื่อทาให้เกิดความสุขและความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
วิธีง่ายๆที่สามารถสร้างความรักในองค์กร ก็คือ การมององค์กรในแง่ดีและการปฏิบัติตัวให้รักในงานที่รับผิดชอบ พร้อมกับจับถูกบุคคลรอบทิศทาง ก็จะสามารถเกิดความสุขในการอยู่ร่วมกันในองค์กรได้แล้ว

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการเรียนรู้ เกิดจิตสานึกรักและความสามัคคีในการทางานให้กับองค์กร
2. เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้ว่าโลกการทางานเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เพราะอะไรเราจึงต้องปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลง
3. เพื่อให้บุคลากรเห็นความสาคัญของการทางานเป็นทีมและการได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานทุกระดับว่ามีส่วนสนับสนุนความสาเร็จและการบรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน
4. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติตัวให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์องค์กรในฝันของตัวเอง และเป็นองค์กรปัจจุบันที่เป็นอยู่

หัวข้อการอบรม
- เป้าหมายของการดาเนินธุรกิจขององค์กร
- วิเคราะห์เพื่อความเข้าใจในตนเอง เพื่อนร่วมงานและองค์กร (Workshop)
*รู้จักและเข้าใจพฤติกรรมของคนเพื่อการปรับตัวและสนับสนุนความคิดเชิงบวกด้วย DISC
- ความคาดหวังของพนักงานที่มีต่อองค์กรและความคาดหวังขององค์กรที่มีต่อพนักงาน
- การสร้างความสามัคคีและการทางานเป็นทีมเพื่อความรักในองค์กร
*ความหมายและความสาคัญของการทางานเป็นทีม
*เทคนิคสาคัญของการทางานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
*การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทางานเป็นทีมเพื่อให้เกิดความสามัคคี
*องค์ประกอบของทีมที่มีความสาเร็จ
*เทคนิคการสื่อสารระหว่างกันเพื่อการทางานเป็นทีม
*การสื่อสารทางบวกเพื่อสร้างบรรยากาศสู่ความสาเร็จร่วมกันในทีม
- การสร้างแรงจูงใจในการทางานด้วยพลังความคิดบวก
- การปรับเปลี่ยนทัศนคติและวิธีลด ละ เลิกการการใช้ชีวิตแบบคิดลบ
*การคิดบวกเพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์อันดีในการทางานเป็นทีม
- เพราะเหตุไรเราต้องรักองค์กรของเรา
- เราสามารถแสดงออกถึงความรักองค์กรของเราด้วยวิธีไหนได้บ้าง(Workshop)
- การสร้างจิตสานึกรักองค์กรในการเพิ่มประสิทธิภาพของการทางานอยู่เสมอ
- องค์กรในฝันของเรา / และเราจะทาอย่างไรให้องค์กรในฝันเป็นจริง(Workshop)
- คามั่นสัญญาในการสร้างจิตสานึกรักองค์กร /ทางานที่นามาสู่ความสุขร่วมกัน

หลักสูตรเหมาะสาหรับ
- พนักงานทุกคนในองค์กร

วิธีการเรียนรู้
1. บรรยาย ชวนคุย และกรณีศึกษา
2. กิจกรรมละลายพฤติกรรม /เกมส์ประกอบการอบรม
3. การระดมสมอง / แลกเปลี่ยนความคิด
4. Workshop ฝึกปฏิบัติให้นาไปประยุกต์สู่การปฏิบัติจริง
5. สรุปประเด็นเชื่อมโยงสู่งานที่ทาและจิตสานึกที่มีต่อองค์กร


ข้อมูลที่มีประโยชน์

  • หลีกเลี่ยงการ ฉ้อโกงโดยเลือกการพบปะเพื่อทำการซื้อ ขาย หรือทำการชำระเงินผ่านทางระบบ Paypal
  • ไม่ควรทำการชำระเงินโดย Western Union, Moneygram หรือการชำระเงินอื่น ๆ ที่ไม่มีความน่าเชื่อถือ
  • กรุณาอย่าทำการขายนอกพื้นที่ จังหวัดหรือประเทศไทย. และอย่ารับเช็คจากนอกประเทศของคุณ
  • เว็บไซต์นี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำรายการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการชำระเงินใด ๆ ,การขนส่ง,การทำธุรกรรมหรือการรับประกันบริการรับฝากทรัพย์สินหรือข้อเสนอใน "การคุ้มครองผู้ซื้อ " หรือ "การรับรองผู้ขาย "